[Back to Lesson 14]
Select a Root:
 
(root)
 
+
 
+
त् ताम् उः [युः] आताम् रन्
स् तम् थाः आथाम् ध्वम्
अम् [यम्] वहि महि
(weak present stem) (mode sign) (endings)
एक°
(singular)
द्वि°
(dual)
बहु°
(plural)
प्रथम°
(3rd person)
मध्यम°
(2nd person)
उत्तम°
(1st person)
Transliterate देवनागरी ⇔ IAST